Taganemise avalduse näidisjuhend

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 2

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise
näidisjuhend

Taganemisõigus
Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast *1.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid *2 oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust
ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud
taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. *3
Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse
kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
Lepingust taganemise tagajärjed
Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas
kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise
viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata,
kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast
lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite
makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi
kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. *4
*5
*6
Täitmisjuhend
*1. Lisage üks järgmistest jutumärkides esitatud tekstidest:
a) lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, vee,
gaasi, elektri või soojuse müük ühendusvõrgu kaudu või digitaalne sisu, mida ei edastata
füüsilisel andmekandjal: „mil leping sõlmiti.”;
b) lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik,
kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.”;
c) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi:
„mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase asja
füüsiliselt enda valdusesse.”;
d) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb asi tarbijale üle anda mitmes osas: „mil Teie või Teie
nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda
valdusesse.”;
e) kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja
jooksul: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud esimese
üleantava asja füüsiliselt enda valdusesse.”
*2. Palun märkige siia oma nimi, aadress ning olemasolu korral telefoninumber, faksinumber ja e-posti
aadress.
*3. Kui annate tarbijale võimaluse esitada teave lepingust taganemise kohta elektrooniliselt Teie
veebilehel, lisage järgmine tekst: „Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või
mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel info@tahelilled.eu. Kui
kasutate seda võimalust, saadame Teile viivitamata kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta
püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).”
*4. Kui Te ei ole lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, teinud ettepanekut tarbija
taganemise korral lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulla, lisage järgmine tekst: „Võime
keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või
kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.”
*5. Kui tarbijale on lepingu esemena antud üle asi:
a) lisage:
— „Tuleme ise asjale järele.” või
— „Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil
teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile. Tähtajast on kinni peetud, kui
saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.”;
b) lisage:
— „Asja tagastamise kulud katame meie.”,
— „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.”,
— kui Te sidevahendi abil sõlmitud lepingus ei paku võimalust lepingu esemeks oleva asja
tagastamise kulusid ise katta ning asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt posti kaudu tagastada:
„Asja tagastamise otsesed kulud … eurot [lisage summa] tuleb katta Teil.”, või kui asja tagastamise
kulusid ei ole mõistlike jõupingutustega võimalik enne arvutada: „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Maksimaalsed kulud on ligilähedaselt … eurot [lisage summa].”, või
— kui väljaspool äriruume sõlmitud lepingu puhul on lepingu esemeks olev asi toimetatud tarbija koju lepingu sõlmimise ajal ning seda asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt postiga tagasi saata:
„Tuleme asjale ise omal kulul järele.”;
c) lisage „Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul
viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.”
*6. Teenuse osutamise või muu kestva soorituse tegemise lepingu korral ning vee, gaasi, elektri või
soojuse ühendusvõrgu kaudu müügi lepingu korral lisage järgmine tekst: „Kui soovisite, et teenuse
osutamine / muu kestva soorituse tegemine või vee/gaasi/elektri/soojuse müük ühendusvõrgu kaudu
[mittevajalik maha tõmmata] algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb Teil meile tasuda lepingu
täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil teatasite meile oma taganemisest
kõnesolevast lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu.”

Kommenteerimine on suletud